O MZO

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach zwany dalej Zarządem rozpoczął swoją działalność od dnia 1 lipca 2015 roku na mocy Uchwały Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 roku. Działa w oparciu o statut przyjęty Uchwałą Nr L/397/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2021 roku.

Zarząd jest jednostką organizacyjną Miasta Świętochłowice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej pełniącą funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu art. 10 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art. 6 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi finansowo – księgowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Świętochłowice. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych obsługiwanych przez Zarząd wskazany został w Uchwale Nr XLVII/375/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 września 2021 roku.

Zarządem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor. Obecnie Dyrektorem Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach jest Pani Dorota Leszczyńska.

Jednym z podstawowych założeń dla powstania Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach było przede wszystkim zoptymalizowanie wykorzystania posiadanych przez Miasto Świętochłowice potencjału ludzkiego jak również zasobów materialnych. Nie oznacza to jednak „cięcia kosztów” a jedynie optymalizację procesów zachodzących w jednostkach oświatowych co powoduje lepsze i bardziej efektywne zagospodarowanie posiadanych zasobów przy jednoczesnej maksymalnej satysfakcji jednostek obsługiwanych z otrzymywanych usług.

Głównym zadaniem Zarządu jest zapewnienie obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej, organizacyjnej, prawnej oraz informatycznej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.

  • Obsługa finansowo – księgowa

Zadaniem Zarządu jest prowadzenie pełnej rachunkowości przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, ujednolicenie i standaryzacja modelu rozliczeń, sporządzania sprawozdań budżetowych oraz finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Pracownicy Zarządu na bieżąco sprawdzają dokumenty pod względem formalno – rachunkowym, dokonują kwalifikacji dokumentów księgowych według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dekretują dowody a także prowadzą pełną obsługę bankową. W ramach wspólnej obsługi prowadzone są cząstkowe rejestry VAT dla celów rozliczania podatku VAT. Ponadto Zarząd sprawuje nadzór i kontrolę nad terminowością rozliczeń orz zobowiązań jednostek obsługiwanych.

Wspólnie wypracowany i właściwy obieg dokumentów spowodował sprawniejsze oraz efektywniejsze wykonywanie zadań.

  • Obsługa kadrowo – placowa

Zarząd promuje nowoczesne rozwiązania informatyczne w prowadzeniu obsługi kadrowo – płacowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wdrożenie profesjonalnego programu do kompleksowej obsługi jednostek oświatowych ma na celu wspomaganie aktywnego zarządzania procesami kadrowymi, w tym optymalizacji przy jednoczesnej standaryzacji usług kadrowo – płacowych.

  • Obsługa BHP

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach upowszechnia i prowadzi działania, które są fundamentem bezpieczeństwa osób przebywających w jednostkach obsługiwanych. Zapewnia standardy wiedzy, doświadczenia oraz działania dydaktyczne w zakresie BHP połączone ze szczególną odpowiedzialnością za drugiego człowieka tworząc wspierającą się wspólnotę.

  • Obsługa Inspektora Ochrony Danych

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach zapewnia skuteczne i aktywne wspieranie jednostek obsługiwanych w codziennej pracy i problemach związanych z zapewnieniem ochrony danych osobowych poprzez zatrudnienie kompetentnego zespołu posiadającego wiedzę oraz doświadczenie. Zawsze aktywnie wspiera jednostki obsługiwane w realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych oraz nowelizacją istniejących procedur do obowiązującego porządku prawnego.

  • Obsługa informatyczna

Zarząd zapewnia obsługę profesjonalnej i wyspecjalizowanej firmy świadczącej usługi informatyczne oraz konserwacyjne sprzętu komputerowego. Obsługa techniczna polega wykonaniu wszystkich niezbędnych prac remontowych, konserwacyjnych, montażowych czy przeprowadzaniu przeglądów i audytów przy jednoczesnym utrzymaniu infrastruktury technicznej obsługiwanych jednostek w pełnej sprawności oraz bezpieczeństwo pracujących ludzi przy realizacji zadań w jednostkach obsługiwanych.

  • Obsługa majątku

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach wdrożył nowe standardy ewidencji i gospodarowania majątkiem w obrębie wszystkich obsługiwanych jednostek oświatowych co miało na celu uzyskanie lepszego dostępu do informacji na temat posiadanego majątku przez jednostki oraz optymalizację gospodarowania nim. Wdrożenie nowoczesnych narządzi spowodowało usprawnienie gospodarowania majątkiem oraz jego inwentaryzacji.

  • Wspomaganie zamówień publicznych

W Miejskim Zarządzie Oświaty w Świętochłowicach zatrudnia się osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie z zakresu stosowania dobrych praktyk w zamówieniach publicznych. Pozwala to na nawiązanie współpracy z jednostkami przy maksymalnej transparentności całego procesu. Dodatkowym atutem jest możliwość prowadzenia postępowań wspólnie dla wszystkich jednostek obsługiwanych.

  • Obsługa prawna

Zarząd zapewnia kompleksową obsługę prawną jednostek obsługiwanych, która gwarantuję uzyskanie opinii, porady prawnej lub wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego. Ponadto obsługa prawna obejmuje analizę i przygotowanie wzorów umów, dokumentów, regulaminów, instrukcji jak również niezbędną pomoc w ich wdrożeniu w jednostkach obsługiwanych.