Kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i ośrodków w innym powiecie

Kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i ośrodków w innym powiecie

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Dudek – starszy inspektor

Tel. (32) 245 – 31 – 29

Adres e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1. Wniosek do Prezydenta Miasta Świętochłowice o skierowanie dziecka do położonej poza granicami miasta Świętochłowice szkoły specjalnej lub właściwego ośrodka (zał. 1).

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Tok postępowania:

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zamieszkującego w Świętochłowicach posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wnioskują do Prezydenta Miasta Świętochłowice (Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54) o skierowanie dziecka do położonej poza granicami miasta Świętochłowice szkoły specjalnej lub właściwego ośrodka.

2. Prezydent Miasta kieruje ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do odpowiedniej szkoły specjalnej lub ośrodka i przesyła przygotowaną dokumentację właściwemu Staroście/Prezydentowi powiatu/miasta na terenie którego znajduje się szkoła/ośrodek.

Forma / sposób załatwienia:

Skierowanie do kształcenia specjalnego.

 Przewidywany termin załatwienia:

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Świętochłowice.

 Informacja na temat opłat:  Postępowanie nie podlega opłatom.

 Wniosek rodzica o skierowanie (wzór)

Ważne!

Uczniowie będący mieszkańcami Świętochłowic korzystający z edukacji w szkołach specjalnych/ośrodkach nie wymagają skierowań do szkół zlokalizowanych na terenie Świętochłowic.

Procedura opisana w IV punkcie dotyczy tylko i wyłącznie tych uczniów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkół specjalnych/ośrodków poza teren miasta Świętochłowice.