Zajęcia rewalidacyjne

Pomoc dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

tel. (32) 245 – 49 – 10

Adres e-mail: sekretariat@ppp.swietochlowice.pl

Zajęcia rewalidacyjne

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1

tel. (32) 245 – 49 – 10

Adres e-mail: sekretariat@ppp.swietochlowice.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, poz. 1578)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  2. Wniosek rodzica/prawnych opiekunów o zorganizowanie właściwej formy kształcenia.

Tok postępowania:

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia/wychowanka wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach w celu przebadania dziecka.

2. Po uzyskaniu „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego” wydanego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają u Dyrektora szkoły/placówki oświatowej do której uczęszcza wniosek wraz
z orzeczeniem, w którym zespół określił możliwości rozwojowe i potencjał ucznia/wychowanka oraz zalecenia o dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych.

3. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia rewalidacyjne dla ucznia. Po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, przy udziale rodziców, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Dyrektor szkoły stosownym pismem informuje organ prowadzący o uruchomieniu zajęć rewalidacyjnych dla danego ucznia.

Informacja na temat opłat:  

Postępowanie nie podlega opłatom.