Pracownicy młodociani

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
  1. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
  2. w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy,
 3. Młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
Wskaźnik, o którym mowa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w roku 2023 wyniósł 114,4% (wzrost cen o 14,4 %). W związku z czym, w przypadku:

 • nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, zwaloryzowana kwota powinna wynosić do 9 244,66 zł, a w przypadku zawodów wskazanych na liście krajowej prognozy zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego – do 11 440,00 zł;
 • przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 290,58 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek pracodawcy złożony w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu,
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis, w ciągu ostatnich 3 lat,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 5. Kopie następujących dokumentów:
  • zawartej umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
  • świadectwa pracy wystawionego po zakończeniu przygotowania zawodowego,
  • dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin),
 6. Pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Miejsce składania dokumentów

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8
41-600 Świętochłowice

Organ przyznający dofinansowanie

Dofinansowanie przyznaje prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Przewidywany termin załatwienia

Do 2 miesięcy, w przypadku gdy Miasto Świętochłowice posiada środki finansowe (przekazane z budżetu Wojewody Śląskiego) na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W przypadku, gdy środków z Funduszu Pracy, o których mowa powyżej, nie ma w budżecie Miasta Świętochłowice, do 1 miesiąca od ich pozyskania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świętochłowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania