Rekrutacja do przedszkoli

KOMUNIKAT NR 1/2024

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W SPRAWIE ZASAD I TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się w terminie od 4 marca 2024 roku do 18 marca 2024 roku.

Nabór na rok szkolny 2024/2025 prowadzony jest na wolne miejsca w przedszkolu, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe- t. j. Dz.U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) przy czym może przystąpić do naboru dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udział w rekrutacji rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza w terminie do 23 lutego 2024 r.

Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w przedszkolu. Brak złożonej we wskazanym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2024/2025, tak jak w poprzednich latach, odbywa się za pomocą systemu elektronicznego NABO. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny będzie dostępny od 24 lutego 2024 r.- przeglądanie ofert przedszkoli. Otwarcie etapu rekrutacji -„wypełnianie wniosków”, „logowanie się” – od 4 marca 2024 r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem:

przedszkola-swietochlowice.nabory.pl.

Link do w/w adresu będzie udostępniony na stronach internetowych przedszkoli oraz Miejskiego Zarządu Oświaty. Po zalogowaniu się, rodzice/prawni opiekunowie będą mieli także dostęp do wszystkich funkcji programu NABO.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą wybrać dwa sposoby postępowania:

  1. Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej, drukują, podpisują i dostarczają wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie wniosek zostanie wstępnie zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.

  2. Rodzice, którzy nie korzystają z internetu zwracają się do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru o wypełnienie wniosku oraz wykonanie czynności jak w pkt. 1.

Rodzice mają prawo wskazać we wniosku maksymalnie trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ubiegające się o przyjęcie do oddziału specjalnego i integracyjnego- przyjmowane są poza rekrutacją, do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki (Odziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 8, przy ul. Zubrzyckiego 10, w Przedszkolu Miejskim nr 9, przy ul. Sportowej 6 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10, natomiast oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim nr 9, przy ul. Sportowej 6 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10).

Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Świętochłowice.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru – ustawowe i lokalne.

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej, jest większa niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
– wielodzietność
rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

– niepełnosprawność kandydata;

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość po 210 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. nr XXXIII/286/17 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r. nr XXXVII/308/17.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium lokalne

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym.

70 pkt

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy,
w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej / zaświadczenie
z
uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów.

2.

Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica pracującego zawodowo/studiującego
w systemie
stacjonarnym.

70 pkt

Dokument poświadczający zatrudnienie: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej / zaświadczenie
z
uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów.

3.

Dziecko, którego rodzeństwo jest w obecnym roku szkolnym wychowankiem przedszkola, do którego składa wniosek.

30 pkt

Informacja zawarta we wniosku

o przyjęcie dziecka do przedszkola.

4.

Dziecko, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania.

20 pkt

Informacja zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

5.

Dziecko mieszka na terenie obwodu szkoły podstawowej, który obejmuje przedszkole, do którego składa się wniosek.

10 pkt

Informacja zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

6.

Dziecko, które korzysta z opieki żłobkowej.

5 pkt

Zaświadczenie wydane przez żłobek.

W przypadku, gdy na ostatnie wolne miejsca w przedszkolu przypada większa liczba dzieci z tą samą ilością punktów, wówczas system naborowy NABO dokonuje losowo wyboru dzieci na wolne miejsca doliczając dodatkowy 1 punkt.

TERMINARZ

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 04.03.2024 r.
do 18.03.2024 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 20.03.2024 r.

do 27.03.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28.03.2024 r.
godz. 09.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie porozumienia).

od 28.03.2024 r.
do 08.04.2024 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

15.04. 2024 r.
godz. 09.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego*

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 28.05.2024 r.
do 05.06.2024 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 06.06.2024 r.

do 13.06.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14.06.2024 r.
godz. 09.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie porozumienia).

od 14.06.2024 r.
do 21.06.2024 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

24.06.2024 r.
godz. 09.00

*Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w przypadku niewykorzystania wszystkich wolnych miejsc w naborze podstawowym, w tych placówkach, które dysponują takimi miejscami.

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Oświaty:

Dorota Leszczyńska

Renata Kuehn

telefon kontaktowy: 32 2453 129

 

Uwaga

Adresy oraz numery telefonów placówek dostępne są na stronach przedszkoli oraz na stronie Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach www.mzo.swietochlowice.pl