Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Pomoc dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

tel. (32) 245 – 49 – 10

Adres e-mail: sekretariat@ppp.swietochlowice.pl

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju.

 Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach, ul. Sądowa 1

Tel. (32) 245 – 49 – 10

Adres e-mail: ppp_ed@poczta.onet.pl

Zarządzeniem nr 532/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.11.2017 r. wskazano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1 jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy na terenie miasta Świętochłowice. W związku z powyższym funkcjonuje jeden zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) zlokalizowany we wskazanej poradni, do którego zadań należy m.in. ustalanie miejsca prowadzenia zajęć, rodzaju zajęć oraz wymiaru godzin przyznawanych na tę formę specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wskazuje się następujące miejsca realizacji zajęć WWRD:

 • Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, ul. Sądowa 1, 41 – 605 Świętochłowice;

 • Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Mielęckiego 19, 41 – 600 Świętochłowice;

 • Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Sportowa 6, 41 – 608 Świętochłowice;

 • Przedszkole Miejskiej nr 12, ul. Harcerska 10, 41 – 600 Świętochłowice;

 • Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra, ul. Sikorskiego 9, 41 – 600 Świętochłowice;

 • lub w innym miejscu ustalonym przez Dyrektora Poradni, w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 71b ust. 1, 1a, 2a, 2b ( Dz.U. 2015, poz. 357)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1635) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 poz. 1743)

Procedura postępowania dla rodzica/prawnego opiekuna:

 1. Złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wniosku wraz z załącznikami do Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świętochłowicach,  przy ul. Sądowej 1 w/s organizacji dla dziecka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju (wniosek rodzica o wczesne wspomaganie );

 2. Pisemna decyzja dyrektora Poradni, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym wymiaru i czasu trwania oraz miejsca prowadzenia zajęć wydana w terminie określonym przepisami prawa.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej www.ppp.swietochlowice.pl lub bezpośrednio u dyrektora Poradni.

Forma/sposób załatwienia:

Pismo akceptujące ilość godzin niezbędnych do zorganizowania zajęć w ramach wczesnego wspomagania.

 Informacja na temat opłat:  

Postępowanie nie podlega opłatom.

 Uwagi:

1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zespoły orzekające działające w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. W mieście Świętochłowice zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka został powołany przez Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności
do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

3. Dyrektor w/w placówki organizuje na podstawie opinii poradni wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie
do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant.

5. Do zadań zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

b) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej
w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Sądowej 1 nieodpłatnie w wymiarze 4 godzin w miesiącu
(w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka) indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, przy czym w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

9. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

10. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach
z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenia właściwych reakcji na te zachowania;

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz
w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
i niezbędnego sprzętu.

Kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i ośrodków w innym powiecie

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Dudek – starszy inspektor

Tel. (32) 245 – 31 – 29

Adres e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1. Wniosek do Prezydenta Miasta Świętochłowice o skierowanie dziecka do położonej poza granicami miasta Świętochłowice szkoły specjalnej lub właściwego ośrodka (zał. 1).

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Tok postępowania:

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zamieszkującego w Świętochłowicach posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wnioskują do Prezydenta Miasta Świętochłowice (Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54) o skierowanie dziecka do położonej poza granicami miasta Świętochłowice szkoły specjalnej lub właściwego ośrodka.

2. Prezydent Miasta kieruje ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do odpowiedniej szkoły specjalnej lub ośrodka i przesyła przygotowaną dokumentację właściwemu Staroście/Prezydentowi powiatu/miasta na terenie którego znajduje się szkoła/ośrodek.

Forma / sposób załatwienia:

Skierowanie do kształcenia specjalnego.

 Przewidywany termin załatwienia:

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Świętochłowice.

 Informacja na temat opłat:  Postępowanie nie podlega opłatom.

 Wniosek rodzica o skierowanie (wzór)

Ważne!

Uczniowie będący mieszkańcami Świętochłowic korzystający z edukacji w szkołach specjalnych/ośrodkach nie wymagają skierowań do szkół zlokalizowanych na terenie Świętochłowic.

Procedura opisana w IV punkcie dotyczy tylko i wyłącznie tych uczniów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkół specjalnych/ośrodków poza teren miasta Świętochłowice.

Oddziały integracyjne i specjalne

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi w Świętochłowicach:

Przedszkole nr 8

ul. Zubrzyckiego , 41-605 Świętochłowice
E-mail: krasnalowagromada@onet.eu
Strona www:

Przedszkole nr 9
ul. Sportowa 6, 41-608 Świętochłowice
E-mail: przedszkole9swce@interia.pl
Strona www:

Przedszkole nr 12
ul. Harcerska , 41-608 Świętochłowice
E-mail: skrzaty.przedszkole12@gmail.com
Strona www:

Szkoły z oddziałami integracyjnymi w Świętochłowicach:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki

ul. Sudecka 5, 41 – 608 Świętochłowice
E-mail: marzenagrela.zso@wp.pl , zso@interia.pl, sekretariat@zso.swietochlowice.pl
Strona www: www.zso.com.pl

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka

ul. Armii Krajowej 14, 41 – 608 Świętochłowice
E-mail: sekretariat@sp17.swietochlowice.pl
Strona www: sp17.sw-ce.superszkolna.pl

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja

ul. Sudecka 5, 41-608 Świętochłowice
E-mail: www.zso.com.pl
Strona www: marzenagrela.zso@wp.pl , zso@interia.pl, sekretariat@zso.swietochlowice.pl

Szkoły z oddziałami specjalnymi w Świętochłowicach:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnym nr 17 im. Gustawa Morcinka

ul. Armii Krajowej 14, 41 – 608 Świętochłowice
E-mail: sekretariat@sp17.swietochlowice.pl
Strona www: sp17.sw-ce.superszkolna.pl

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Janusza Korczaka

ul. Łagiewnicka 65, 41 – 608 Świętochłowice

E-mail: sps10@onet.pl

Strona www: sps10.edupage.org

 • Zespół Edukacji Wspomagającej

– Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

– Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Wojska Polskiego , 41 – 600 Świętochłowice
E-mail: zew@superszkolna.pl

Strona www: zssswietochlowice.superszkolna.pl