Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dofinansowanie kształcenia przyznawane jest w oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1762 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653 ze zmianami) oraz Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Świętochłowice, a Dyrektorami szkół i placówek oświatowych w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w danym roku opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.