Projekty unijne

Projekt unijny w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH dla Śląskiego – EDUKACJA PRZEDSZKOLNA. Udział biorą wszystkie przedszkola.

Nazwa projektu: „Nowe szlaki świętochłowickiej edukacji przedszkolnej”

Wartość projektu: 5 056 288,34 zł

Wkład własny niepieniężny: 505 628,84 zł

Projekt ma na celu wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie placówki w sprzęt oraz narzędzia dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Realizacja projektu od 01.01.2024 do 31.12.2025

Projekt unijny w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH dla Śląskiego – KSZTAŁCENIE OGÓLNE. Udział biorą: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół Ogólnokształcących, I Liceum Ogólnokształcące.

Nazwa projektu: „Nowe szlaki świętochłowickiej edukacji włączającej”

Wartość projektu: 3 294 012,62 zł

Wkład własny pieniężny: 187 335,73 zł.

Projekt ma na celu bezpośrednie wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (edukacja ogólna), podnoszenie umiejętności kadry, dostosowanie i wyposażenie placówek. Realizacja projektu od 01.07.2024 do 30.06.2026

Poniżej lista projektów unijnych, w które zaangażowane są placówki oświatowe skupione w ramach Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach: