Nauczanie indywidualne

Pomoc dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice

tel. (32) 245 – 49 – 10

Adres e-mail: sekretariat@ppp.swietochlowice.pl

Nauczanie indywidualne

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wymagającego indywidualnego nauczania

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. 2017 poz. 1616)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

  1. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

  2. Wniosek rodzica/prawnych opiekunów o zorganizowanie przedmiotowej formy kształcenia.

Tok postępowania:

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wymagającego nauczania indywidualnego, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach (ul. Sądowa 1)
z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym stan chorobowy ucznia w celu uzyskania „Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.

2. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o nauczanie indywidualne wraz z orzeczeniem.

3. Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego o przyznanie godzin nauczania indywidualnego. Orzeczenie wraz z wnioskiem rodziców pozostaje w dokumentacji właściwej szkoły.

Forma/sposób załatwienia:

Pismo informujące o przyznaniu nauczania indywidualnego w ilości godzin zgodnych
z zapisami ustawowymi.

Przewidywany termin załatwienia:

Dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego z odpowiednim
w miarę możliwości wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia nauczania indywidualnego.

Informacja na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.