Dowóz uczniów

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych nt. podstaw prawnych oraz obowiązujących procedur przy ubieganiu się o dowóz dzieci do szkół przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy z dnia 16 października 2019 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 185 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 226/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14 maja 2021 r. określa się formę oraz zasady przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki. Dowóz ten może być realizowany w formie:

 1. bezpłatnego transportu zbiorowego zapewnionego przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. zwrotu kosztów dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym do najbliższej placówki oświatowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki (Zarządzenie Nr 226/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14 marca br.).

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w Miejskim Zarządzie Oświaty aby zapewnić dziecku bezpłatny dowóz:

 • wypełniony wniosek

 • podpisana klauzula informacyjna

 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

 • skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy uczniów, którym miasto Świętochłowice nie jest w stanie zapewnić kształcenia w wyspecjalizowanych placówkach na jego terenie)

Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w Miejskim Zarządzie Oświaty aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z dowozem:

 • wypełniony wniosek

 • podpisana klauzula informacyjna

 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

 • skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy uczniów, którym miasto Świętochłowice nie jest w stanie zapewnić kształcenia w wyspecjalizowanych placówkach na jego terenie)

 • kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu lub książka serwisowa w celu ustalenia średniego zużycia paliwa samochodu

 • oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o miejscu zatrudnienia

Dokumenty do pobrania:

Zasady organizacji bezpłatnego transportu zbiorowego, o którym mowa powyżej w punkcie 1:

 1. przybliżone godziny przewozów (z dokładnością do 15 minut) do placówki i odbioru uzgodnione zostaną po podaniu przez placówki planu zajęć i mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego,

 2. w przypadku organizacji przewozu do danej jednostki oświatowej dla dwóch i więcej uczniów, zasadą jest dowiezienie wszystkich uprawnionych do przewozu dzieci na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej oraz odbiór z zajęć kończących się najpóźniej,

 3. dzieci, które zostają dowiezione do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć lub gdy zakończyły już zajęcia i oczekują na przewoźnika, korzystają z opieki na świetlicy,

 4. przewoźnik przejmuje opiekę nad dziećmi od chwili odebrania dziecka od rodzica lub opiekuna prawnego do momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi i odwrotnie,

 5. przez miejsce odbioru rozumie się miejsce przy drodze ogólnodostępnej, które znajduje się najbliżej wejścia do budynku miejsca zamieszkania dziecka,

 6. w przypadku, kiedy odbiór dziecka przed budynkiem zamieszkania nie jest możliwy ze względu na utrudniony dojazd lub inne zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, przewoźnik odbiera dziecko z innego uzgodnionego z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka punktu znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka,

 7. w dniu przewozu rodzic lub opiekun prawny zostaje powiadomiony telefonicznie (rozmowa lub sms) przez przewoźnika o dokładnym miejscu i godzinie odbioru oraz powrotu dziecka,

 8. w dniu przewozu rodzic lub opiekun prawny zostaje powiadomiony telefonicznie (rozmowa lub sms) przez Przewoźnika o dokładnym miejscu i godzinie odbioru oraz powrotu dziecka,

 9. czas oczekiwania na dziecko przez przewoźnika wynosi maksymalnie 3 minuty,

 10. za szkody spowodowane przez dzieci podczas transportu odpowiadają rodzice.

UWAGA!

Zmiana adresu odbioru i dowozu dziecka w trakcie trwania roku szkolnego jest możliwa jedynie na pisemny wniosek rodzica bądź opiekuna złożony w Miejskim Zarządzie Oświaty.

     Komplet dokumentów w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie Miasta Świętochłowice z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2023 r. Wszelkie informacje na temat dowozu dziecka niepełnosprawnego można uzyskać pod numerem telefonu (32) 245 31 29 wew. 31 lub w Miejskim Zarządzie Oświaty przy ul. Bytomskiej 8, pok. 110.