Rekrutacja do szkół podstawowych

KOMUNIKAT NR 2/2024

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W SPRAWIE KRYTERIÓW I TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025, A TAKŻE TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KRYTERIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE WYNIKAJĄCE Z ART.133, UST. 2 i 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
OKREŚLONE UCHWAŁĄ NR XXXVII/309/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 31 MAJA 2017 R.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia.

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób przeliczania punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

25 punktów

Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

2.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

20 punktów

Zaświadczenie z zakładu pracy o miejscu zatrudnienia, w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

3.

Inni opiekunowie kandydata zamieszkują w obwodzie szkoły.

15 punktów

Oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania innych opiekunów.

4.

Kandydat posiada orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego.

10 punktów

Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

5.

Rodzic kandydata jest absolwentem szkoły.

5 punktów

Informacja zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły podstawowej.

od 04.03.2024 r. do 30.04.2024 r.

———————–

2.

Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 04.03.2024 r. do 30.04.2024 r.

od 15.07.2024 r.

do 22.07.2024 r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.).

Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego.

Uwaga.

Do próby sprawności fizycznej przystępują ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

od 06.05.2024 r. do 17.05.2024 r.

od 23.07.2024 r.

do 29.07.2024 r.

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.).
Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII szkoły podstawowej.

od 06.05.2024 r. do 17.05.2024 r.

od 23.07.2024 r.

do 29.07.2024 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji.

od 20.05.2024 r.

do 24.05.2024 r.

01.08.2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27.05.2024 r.

02.08.2024 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 27.05.2024 r. do 04.06.2024 r.

od 02.08.2024 r.

do 09.08.2024 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 czerwca 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

9.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

W terminie określonym w art. 158 ust. 6 – 10 ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.).