Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na stronie internetowej!

Dbając o prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetowa, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Oświaty z siedzibą w Świętochłowicach przy ulicy Bytomskiej 8.

Dane Kontaktowe:

– e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl

– numer telefonu: 32 245 31 29

– adres do korespondencji: Miejski Zarząd Oświaty, ul. Bytomska 8, 41-600Świętochłowice.

Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator:

  • Przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;

  • Zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  • Przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  • Stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Tobiasz Brachaczek, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl oraz telefonicznie 32 438 68 06.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu mzo.swietochlowice.plw zakresie niezbędnym do:

A) REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Państwa dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań oświatowych.

  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizacją zadań statutowych; organizacją, obsługą ekonomiczno-administracyjną, prowadzeniem postępowań administracyjnych, zapewnieniem warunków działania oraz nadzoru nad funkcjonowaniem podległych placówek oświatowych.