Zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Z dniem 1 stycznia 2018 r. ulega zmianie procedura organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zarządzeniem nr 532/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.11.2017 r. wskazano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1 jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy na terenie miasta Świętochłowice.
W związku z powyższym będzie funkcjonował jeden zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) zlokalizowany we wskazanej poradni, do którego zadań będzie należało m.in. ustalanie miejsca prowadzenia zajęć, rodzaju zajęć oraz wymiaru godzin przyznawanych na tę formę specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wskazuje się następujące miejsca realizacji zajęć WWRD:

  • Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, ul. Sądowa 1, 41 – 605 Świętochłowice;
  • Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Mielęckiego 19, 41 – 600 Świętochłowice;
  • Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Sportowa 6, 41 – 608 Świętochłowice;
  • Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Harcerska 10, 41 – 600 Świętochłowice;
  • Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych im. Augustyna Świdra, ul. Sikorskiego 9, 41 – 600 Świętochłowice;
  • lub w innym miejscu ustalonym przez Dyrektora Poradni, w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

Procedura postępowania dla rodzica/prawnego opiekuna od 1 stycznia 2018 r.:

  1. Złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wniosku wraz z załącznikami
    do Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świętochłowicach,  przy ul. Sądowej 1 w/s organizacji dla dziecka zajęć wczesnego wspomagania rozwoju  (wniosek rodzica o wczesne wspomaganie);
  2. Pisemna decyzja dyrektora Poradni, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym wymiaru i czasu trwania oraz miejsca prowadzenia zajęć wydana w terminie określonym przepisami prawa.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej www.ppp.swietochlowice.pl lub bezpośrednio u dyrektora Poradni.