MZO Świętochłowice
Lista projektów unijnych


 

1.

Projekt 

„Świętochłowicka edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości” realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS)

informacja o projekcie

2.

Projekt 

"Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap I" (RPSL.11.02.01-24-0098/17)

Informacja o projekcie

3.

Projekt

Kreatywne szkoły w Swiętochłowicach” realizowany  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS)

Informacja o projekcie

cd.

Projekt 

„Kreatywne szkoły w Swiętochłowicach” realizowany  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) ciąg dalszy -bieżące działania

Informacje o projekcie

4.

Projekt

 „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226553

 

 

Zapytanie ofertowe:  Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215765

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215765

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1217399

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217399

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231689

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231689

 

 

 

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230044

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235410

 

 

Zapytanie ofertowe: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Świętochłowicach w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią w  Przedszkolu Miejskim nr 8 w Świętochłowicach w ramach projektu "Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków"

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków":

 

Zapytanie ofertowe: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238434

 

Zapytanie ofertowe: Prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii, hipoterapii, arteterapii, muzykoterapii oraz przeprowadzenie zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy (zajęcia na basenie) w ramach projektu pn. „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1226559

 

Zapytanie ofertowe: prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych z zakresu dogoterapii, hipoterapii, arteterapii, muzykoterapii oraz przeprowadzenie zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy (zajęcia na basenie) w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków".

 

 

 Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228080

 

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228080

 

Zapytanie ofertowe:  Wykonanie robót budowlanych, polegających na doposażeniu placu zabaw zlokalizowanego przy Przedszkolu Miejskim nr 8  w Świętochłowicach wraz z robotami towarzyszącymi w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty:    ->  POBIERZ  <-

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie szkoleń metodą on-line w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

 

 

Informacje o projekcie

 

5.

Projekt:

Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 2 w Zespole Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

        W ramach projektu zaplanowano:

        - prowadzenie kółek zainteresowań z chemii i matematyki dla uczniów,

        - podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,

        - stworzenie i wyposażenie pracowni matematycznej i chemicznej szkoły.

 

Beneficjent: Miasto Świętochłowice

Realizatorzy: Miejski Zarząd Oświaty oraz Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach

Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.05.2021 r.

 

Całkowita wartość projektu:  212 563,21 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 180 678,72 zł

          

Projekt „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

 

 

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli o kierunku Fotografia w terapii i rozwoju osobistym w ramach projektu„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”.

 

 

 

Protokół z wyboru najlepszej oferty:

 

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług edukacyjnych wzakresie organizacji i przeprowadzeni studiów podyplomowych dla nauczycieli o kierunku Trener zdolności poznawczych w ramach projektu „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1218557

 

 Zapytanie ofertowe:  zakup wyposażenia pracowni chemicznej i matematycznej w ramach projektu pn. „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach”

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231431

  Pobierz - Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

informacje o projekcie