MZO Świętochłowice
Lista projektów unijnych

 

1.
 • Projekt - „Świętochłowicka edukacja przedszkolna - dostępna i najwyższej jakości” realizowany  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS)

informacja o projekcie 

2.
 • Projekt "Szkoła to wiedza - praktyka to umiejętność - razem to zawód - etap I" (RPSL.11.02.01-24-0098/17)

Informacja o projekcie 

3.
 • Projekt - „Kreatywne szkoły w Swiętochłowicach” realizowany  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS)

Informacja o projekcie

3.cd.
 •  Projekt - „Kreatywne szkoły w Swiętochłowicach” realizowany  w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS) ciąg dalszy -bieżące działania

 Informacje o projekcie 

4.
 •  Projekt - „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata      2014-2020 
 • Do pobrania - Regulamin rekrutacji dzieci

 

      Zapytania ofertowe na świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji

      i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w obszarze

      pedagogiki specjalnej w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych

      potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”.

 

      https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1215765

      https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1217399

 

 Informacje o projekcie

5.
 • Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach

  Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 2 w Zespole Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

  W ramach projektu zaplanowano:

  -prowadzenie kółek zainteresowań z chemii i matematyki dla uczniów,

  -podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,

  -stworzenie i wyposażenie pracowni matematycznej i chemicznej szkoły.

  Beneficjent: Miasto Świętochłowice

  Realizatorzy: Miejski Zarząd Oświaty oraz Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach

  Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 31.05.2021 r.

  Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 196 992,35 zł

  Projekt „Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Informacje o projekcie