MZO Świętochłowice
Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych nt podstaw prawnych oraz obowiązujących procedur przy ubieganiu się o dowóz dzieci do szkół przedszkoli i ośrodków

     Na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz art. 39 a ustawy z dnia 16 października 2019 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice określa się formę oraz zasady przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki. Dowóz ten może być realizowany w formie:

 1. bezpłatnego transportu zbiorowego zapewnionego przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 2. zwrotu kosztów dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym do najbliższej placówki oświatowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki (§ 1 Uchwały Nr XXIV/196/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 stycznia 2020 r oraz § 5 Zarządzenia Nr 73/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 3 marca br.).

 

Wniosek oraz wykaz dokumentów jakie należy złożyć aby zapewnić dziecku bezpłatny dowóz, bądź uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z dowozem - dokumenty do pobrania:

 

Zasady organizacji bezpłatnego transportu zbiorowego, o którym mowa powyżej w punkcie 1:

 1. przybliżone godziny przewozów (z dokładnością do 15 minut) do placówki i odbioru uzgodnione zostaną po podaniu przez placówki planu zajęć i mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego,

 2. w przypadku organizacji przewozu do danej jednostki oświatowej dla dwóch i więcej uczniów, zasadą jest dowiezienie wszystkich uprawnionych do przewozu dzieci na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej oraz odbiór z zajęć kończących się najpóźniej,

 3.  dzieci, które zostają dowiezione do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć lub gdy zakończyły już zajęcia i oczekują na przewoźnika, korzystają z opieki na świetlicy,

 4. przewoźnik przejmuje opiekę nad dziećmi od chwili odebrania dziecka od rodzica lub opiekuna prawnego do momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi i odwrotnie,

 5. przez miejsce odbioru rozumie się miejsce przy drodze ogólnodostępnej, które znajduje się najbliżej wejścia do budynku miejsca zamieszkania dziecka,

 6. w przypadku, kiedy odbiór dziecka przed budynkiem zamieszkania nie jest możliwy ze względu na utrudniony dojazd lub inne zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, przewoźnik odbiera dziecko z innego uzgodnionego z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka punktu znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka,

 7. w dniu przewozu rodzic lub opiekun prawny zostaje powiadomiony telefonicznie (rozmowa lub sms) przez Przewoźnika o dokładnym miejscu i godzinie odbioru oraz powrotu dziecka,

 8. w dniu przewozu rodzic lub opiekun prawny zostaje powiadomiony telefonicznie (rozmowa lub sms) przez Przewoźnika o dokładnym miejscu i godzinie odbioru oraz powrotu dziecka,

 9. czas oczekiwania na dziecko przez przewoźnika wynosi maksymalnie 3 minuty,

 10. za szkody spowodowane przez dzieci podczas transportu odpowiadają rodzice.

 

     Komplet dokumentów w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego, zamieszkałego na terenie Miasta Świętochłowice z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki należy złożyć do dnia 30 czerwca 2021 r. Wszelkie informacje na temat dowozu dziecka niepełnosprawnego można uzyskać pod numerem telefonu (32) 245 31 29 wew. 31 lub w Miejskim Zarządzie Oświaty przy ul. Bytomskiej 8, pok. 107.