MZO Świętochłowice
Aktualności

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów –II etap”

Gmina Świętochłowice została wybrana jako jedna z dziewięciu w kraju do pilotażu wsparcia w ramach projektu „ Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów –II etap”. Beneficjentem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Główne założenia wsparcia w ramach projektu opierają się na podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowaną na jakość oferty edukacyjnej oferowanej uczniom, w tym przede wszystkim na kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy oraz wypracowaniu w samorządzie objętym wsparciem szkoleniowo-doradczym lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych a także wspomaganiu szkół właśnie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Powyższe rozumiane jest jako plan konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty ukierunkowanej na realizację celów edukacyjnych.

Każda jednostka samorządu terytorialnego uczestnicząca w projekcie zostanie objęta działaniami doradczymi przez zespól doradców – eksperta ds. rozwoju oświaty samorządowej oraz eksperta ds. rozwoju personalnego instytucji, którzy między innymi w ramach wsparcia dokonają, wespół z przedstawicielami jst, wyboru obszaru wsparcia z 12 proponowanych. Powyższe nastąpiło na spotkaniu zorganizowanym w dniu 18 sierpnia br., w którym uczestniczył Pan S. Pośpiech Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta, Pani D. Leszczyńska dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, pracownicy MZO oraz eksperci jw.

Konstrukcja modelu wsparcia, doradztwa dla jst przebiega w trzech etapach: wybór obszaru wsparcia, diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem harmonogramu działań, wdrożenie harmonogramu działań.

W dniu 16 września br. godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Świętochłowice  odbyło się spotkanie celem omówienia szczegółów przedsięwzięcia, w którym uczestniczyli zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty w Katowicach dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji Pani Magdalena Zymon, wicedyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji Pani Iwona Przybyła, wizytator Pan Jakub Padewski, radni Komisji Oświaty Kultury i Sportu Pani Jadwiga Garbaciok, Pan Henryk Kurek, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych, eksperci Pani Maria Szostak oraz Zofia Kuczyńska oraz władze naszego miasta Pan Daniel Beger, Sławomir Pośpiech. Na spotkaniu zaprezentowany został obszar objęty wsparciem - monitorowanie jakości usług edukacyjnych połączony z systemem wspomagania szkól poprzez doskonalenie nauczycieli. Wsparciem zostaną objęci głownie uczniowie klas starszych VII i VIII oraz nauczyciele, gdyż założeniem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności wyników z egzaminu ósmoklasisty. W ramach planowanych czynności, po gruntownej analizie problemu, zostanie opracowany i wdrożony określony harmonogram działań, w tym szkoleń, który w przyszłości przyniesie oczekiwane efekty.


Data publikacji: 21-09-2020