MZO Świętochłowice
Informacje i procedury - kształcenie specjalne

Pomoc dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice  tel. (32) 245 – 49 – 10, e-mail: ppp_ed@poczta.onet.pl

 

I. Nauczanie indywidualne

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wymagającego indywidualnego nauczania

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

 • Poradnia      Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach,

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice  tel. (32) 245 – 49 – 10, e-mail: ppp_ed@poczta.onet.pl

 • Miejski Zarząd      Oświaty w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8

Osoba do kontaktu: Agnieszka Dudek – inspektor

tel. (32) 245-31-29, e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 2, ust. 16 i ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1616).

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

2. Wniosek rodzica/prawnych opiekunów o zorganizowanie przedmiotowej formy kształcenia.

Tok postępowania:

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wymagającego nauczania indywidualnego, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach (ul. Sądowa 1) z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym stan chorobowy ucznia w celu uzyskania „Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.

2. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o nauczanie indywidualne wraz z orzeczeniem.

3. Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego o przyznanie godzin nauczania indywidualnego na druku opracowanym przez organ prowadzący. Orzeczenie wraz z wnioskiem rodziców pozostaje w dokumentacji właściwej szkoły.

Forma/sposób załatwienia:

Pismo informujące o przyznaniu nauczania indywidualnego w ilości godzin zgodnych z zapisami ustawowymi.

Przewidywany termin załatwienia:

Dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego z odpowiednim w miarę możliwości wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia nauczania indywidualnego.

Informacja na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

II. Zajęcia rewalidacyjne

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

 • Poradnia      Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach,

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice  tel. (32) 245 – 49 – 10, e-mail: ppp_ed@poczta.onet.pl

 • Miejski Zarząd      Oświaty w Świętochłowicach, ul. Bytomska      8

Osoba do kontaktu: Agnieszka Dudek – inspektor

tel. (32) 245-31-29, e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. dnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
§ 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania
(Dz. U. z 2012, poz. 204 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703), art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U z 2018 r. poz. 1578 z późn. zm.).

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wniosek rodzica/prawnych opiekunów o zorganizowanie właściwej formy kształcenia.

Tok postępowania:

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia/wychowanka wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach w celu przebadania dziecka.

2. Po uzyskaniu „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego” wydanego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają u Dyrektora szkoły/placówki oświatowej do której uczęszcza wniosek wraz z orzeczeniem, w którym zespół określił możliwości rozwojowe i potencjał ucznia/wychowanka oraz zalecenia o dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych.

3. Dyrektor szkoły/placówki oświatowej występuje do organu prowadzącego o przyznanie godzin na zajęcia rewalidacyjne na druku opracowanym przez organ prowadzący. Orzeczenie wraz z wnioskiem rodziców pozostaje w dyspozycji wnioskującej placówki.

Forma/sposób załatwienia:

Pismo informujące o przyznaniu godzin na zajęcia rewalidacyjne w ilości zgodnej z zapisami ustawowymi.

Przewidywany termin załatwienia:

Dyrektor szkoły/placówki oświatowej składa wniosek do organu prowadzącego z odpowiednim wyprzedzeniem mając na uwadze termin rozpoczęcia zajęć rewalidacyjnych.

Informacja na temat opłat:  

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

III. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wymagającego zorganizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

 • Poradnia      Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach,

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice  tel. (32) 245 – 49 – 10, e-mail: ppp_ed@poczta.onet.pl

 • Miejski Zarząd      Oświaty w Świętochłowicach, ul. Bytomska      8

Osoba do kontaktu: Agnieszka Dudek – inspektor

tel. (32) 245-31-29, e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl

 

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 5, 6,7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. dnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743).

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Wniosek rodzica/opiekunów prawnych o zorganizowanie przedmiotowych zajęć

Tok postępowania:

1. Rodzice dziecka zamieszkałego na terenie miasta Świętochłowice składają w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach wniosek o wydanie „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wraz z zaświadczeniami i opiniami wydanymi przez specjalistów oraz wynikami obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

2. Po otrzymaniu „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania” rodzice występują do dyrektora Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, w której utworzony jest zespół wczesnego wspomagania o realizację zaleceń zawartych w opinii wydanej przez w/w placówkę.

3. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej występuje do organu prowadzącego o przyznanie godzin na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na druku opracowanym przez organ prowadzący. Opinia wraz z wnioskiem rodziców pozostaje w dyspozycji jednostki wnioskującej.

Forma/sposób załatwienia:

Pismo akceptujące ilość godzin niezbędnych do zorganizowania zajęć w ramach wczesnego wspomagania.

Przewidywany termin załatwienia:

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej składa wniosek do organu prowadzącego z odpowiednim wyprzedzeniem biorąc pod uwagę planowany termin rozpoczęcia zajęć.

Informacja na temat opłat:  

Postępowanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zespoły orzekające działające w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. W mieście Świętochłowice zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka został powołany przez Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

3. Dyrektor w/w placówki organizuje na podstawie opinii poradni wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant.

5. Do zadań zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

b) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Sądowej 1 nieodpłatnie w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka) indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, przy czym w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

9. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

10. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenia właściwych reakcji na te zachowania;

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

IV. Kierowanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i ośrodków w innym powiecie

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wymagającego odpowiedniej formy kształcenia specjalnego

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

 • Poradnia      Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach,

ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice  tel. (32) 245 – 49 – 10, e-mail: ppp_ed@poczta.onet.pl

 • Miejski Zarząd      Oświaty w Świętochłowicach, ul. Bytomska      8

Osoba do kontaktu: Agnieszka Dudek – inspektor

tel. (32) 245-31-29, e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1. Wniosek do Prezydenta Miasta Świętochłowice o skierowanie dziecka do położonej poza granicami miasta Świętochłowice szkoły specjalnej lub właściwego ośrodka (zał. 1).

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tok postępowania:

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zamieszkującego w Świętochłowicach posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wnioskują do Prezydenta Miasta Świętochłowice (Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54) o skierowanie dziecka do położonej poza granicami miasta Świętochłowice szkoły specjalnej lub właściwego ośrodka.

2. Prezydent Miasta kieruje ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do odpowiedniej szkoły specjalnej lub ośrodka i przesyła przygotowaną dokumentację właściwemu Staroście/Prezydentowi powiatu/miasta, na terenie którego znajduje się szkoła/ośrodek.

Forma / sposób załatwienia:

Skierowanie do kształcenia specjalnego.

Przewidywany termin załatwienia:

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Informacja na temat opłat: 

Postępowanie nie podlega opłatom.

Wniosek rodzica o skierowanie      >>>    (wzór do pobrania)

Ważne!

Uczniowie będący mieszkańcami Świętochłowic korzystający z edukacji w szkołach specjalnych/ośrodkach nie wymagają skierowań do szkół zlokalizowanych na terenie Świętochłowic.

Procedura opisana w IV punkcie dotyczy tylko i wyłącznie tych uczniów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkół specjalnych/ośrodków poza teren miasta Świętochłowice.

V. Oddziały integracyjne i specjalne

Szkoły z oddziałami integracyjnymi w Świętochłowicach:

Szkoły podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Gustawa Morcinka z      Oddziałami Integracyjnymi

ul. Armii Krajowej 14, 41 – 608 Świętochłowice e-mail: sp17_68@o2.pl

 www: http://sp17.sw-ce.superszkolna.pl/

Gimnazja:

 • Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole      Szkół Ogólnokształcących nr 2

ul. Sudecka 5, 41 – 608 Świętochłowice e-mail: ernestsznajder@interia.pl

 www: http://zso2.com.pl/

Szkoły z oddziałami specjalnymi w Świętochłowicach:

 • Szkoła Podstawowa nr 17 im. Gustawa Morcinka z      Oddziałami Integracyjnymi

ul. Armii Krajowej 14, 41 – 608 Świętochłowice e-mail: sp17_68@o2.pl

www:http://sp17.sw-ce.superszkolna.pl/

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Janusza Korczaka

ul. Łagiewnicka 65, 41 – 608 Świętochłowice e-mail: sps10@onet.pl

www: http://sps10.edupage.org/

 • ZESPÓŁ EDUKACJI WSPOMAGAJĄCEJ 

- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 2

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy ( dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami)

ul. Wojska Polskiego 75, 41-600 Świętochłowice

tel. 32 2411 456  

e-mail: zew@superszkolna.pl 

www.zewswietochlowice.superszkolna.pl