Trwa aktualizacja strony

MZO Świętochłowice
Podstawy prawne określające zasady powierzania zadań doradcom metodycznym

I. Podstawa prawna określająca zasady powierzania zadań doradcom metodycznym

Zasady powierzania zadań doradcy metodycznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  /Dz. U. poz. 1591/.

II. Kwalifikacje wymagane od kandydatów

Zgodnie z tym rozporządzeniem doradcą metodycznym może być nauczyciel  posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, z co najmniej pięcioletnim stażem pracy pedagogicznej, zatrudniony w publicznej szkole lub publicznej placówce (§25 ust.2 pkt.1,2,3 ust.3 pkt.1,2 powyższego rozporządzenia).

III. Tryb powierzania zadań doradcy metodycznego

Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli (§25 ust.1  powyższego rozporządzenia). Nauczyciel, który ubiega się o uzyskanie funkcji doradcy metodycznego, powinien pozyskać akceptację do pełnienia tej funkcji we właściwej jednostce samorządu terytorialnego. Przedstawiciele właściwego terenowo samorządu uznają możliwość powołania doradcy ds. reprezentowanej przez kandydata dziedziny, sprawdzą pod względem formalnym kwalifikacje i kompetencje kandydata z zapewnieniem środków finansowych na realizację zadań doradcy metodycznego, a następnie występują do dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli o pozyskanie opinii.

Na spotkaniu z dyrektorem i pracownikami merytorycznymi placówki doskonalenia w obecności przedstawiciela właściwej jednostki samorządu terytorialnego odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, której efektem jest wydanie wymaganej rozporządzeniem opinii. Na jej podstawie samorząd pisemnie powierza zadania doradcy metodycznego na czas określony.

Zadania doradcy metodycznego powinny być zgodne z nauczanym przedmiotem oraz typem szkoły, w której jest zatrudniony.