MZO Świętochłowice
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy,

3. Młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Wskaźnik, o którym mowa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w roku 2021 wyniósł 105,1 % (wzrost cen o 5,1%). W związku z czym, w przypadku:

- nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, zwaloryzowana kwota powinna wynosić do 8 493, 13 zł, a w przypadku zawodów wskazanych na liście krajowej prognozy zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego – do 10 510,00 zł;

- przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 266,95 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek pracodawcy złożony w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu,
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis, w ciągu ostatnich 3 lat,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 5. Kopie następujących dokumentów:
  • zawartej umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
  •  świadectwa pracy wystawionego po zakończeniu przygotowania zawodowego,
  • dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin),
 6. Pełnomocnictwo jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Miejsce składania dokumentów:

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

ul. Bytomska 8

41-600 Świętochłowice

Organ przyznający dofinansowanie:

Dofinansowanie przyznaje prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Przewidywany termin załatwienia:

Do 2 miesięcy, w przypadku gdy Miasto Świętochłowice posiada środki finansowe (przekazane z budżetu Wojewody Śląskiego) na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W przypadku, gdy środków z Funduszu Pracy, o których mowa powyżej, nie ma w budżecie Miasta Świętochłowice, do 1 miesiąca od ich pozyskania.

Informacje na temat trybu odwoławczego:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świętochłowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz de minimis

Instrukcja wypełnienia formularza w części D

Oświadczenie wnioskodawcy

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem